O projekcie

Projekt „Lubelskie Samozatrudnienie!” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3  Rozwój Przedsiębiorczości, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2021 – 31.01.2023 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych  przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 65 osób (45 K, 20 M) pozostających bez pracy. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia dla  65 osób (45 K, 20 M) z województwa lubelskiego w wieku powyżej 30 roku życia, które przynależą do następujących grup:

a.    Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) kobiety,
cc) osoby z niepełnosprawnościami,
dd) osoby długotrwale bezrobotne,
ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP tj. 39 osób będą stanowiły osoby z wyżej wymienionych grup od liter aa do liter ee.
b.    bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu Uczestników Projektu oraz nie będą należeć do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc–ee oraz w pkt c)-e),
c.    imigranci (w tym os polskiego pochodzenia),
d.    reemigranci,
e.    osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f.    osoby ubogie pracujące,
g.    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ,których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)–g) nie będą stanowić więcej niż 40% Uczestników Projektu tj. 26 UP. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)–g) łączna liczba os pracujących nie będzie stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej tj. 6 UP.

Na etapie wyłonienia Uczestników Projektu mogą zostać przyznane dodatkowe punkty premiujące za przynależność do poniżej wskazanych grup:

1)    kobiety – 3 punkty
2)    status osoby, która w wyniku pandemii COVID – 19 utraciła pracę – 5 punktów (w takim przypadku potencjalna Uczestniczka/ Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy bądź kserokopię świadectwa pracy)
3)    osoby deklarujące zatrudnienie dodatkowych pracowników w przeciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej – 2 punkty

W ramach projektu powstanie 55 nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, w ramach których powstanie 12 dodatkowych miejsc pracy, co przyczyni się zwiększenia liczby miejsc pracy, a w rezultacie obydwa działania pozwolą zmniejszyć bezrobocie na terenie województwa lubelskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 536 900,85 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo