Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 • Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu
 • Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
 • Załącznik nr 2 Karta weryfikacji formalnej
 • Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej
 • Załącznik nr 4 Karta oceny predyspozycji
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestniczki/ Uczestnika Projektu o niebraniu udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej
 • Załącznik nr 6 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego
 • Załącznik nr 2 Biznesplan
 • Załącznik nr 3 Standardy oceny biznesplanu
 • Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej biznesplanu
 • Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 • Załącznik nr 6 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Załącznik nr 7 Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 8 Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne w ramach projektu „Lubelskie Samozatrudnienie!”
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 • Załącznik nr 10 Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis
 • Załącznik nr 11 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik nr 12 Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika Projektu o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania
 • Załącznik nr 13 Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Komplet dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego

Script logo