Uczestnicy

Data aktualizacji 26.08.2022

II TURA NABORU

Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanami. W załączniku znajduje się wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności w ramach projektu „Lubelskie Samozatrudnienie!”.

Lista podstawowa uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania

 

Wsparciem zostanie objętych 65 osób (45 K, 20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

a)    Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) kobiety,
cc) osoby z niepełnosprawnościami,
dd) osoby długotrwale bezrobotne,
ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP tj. 39 osób będą stanowiły osoby z wyżej wymienionych grup od liter aa do liter ee.
b)    bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu Uczestników Projektu oraz nie będą należeć do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc–ee oraz w pkt c)-e),
c)    imigranci (w tym os polskiego pochodzenia),
d)    reemigranci,
e)    osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
f)    osoby ubogie pracujące,
g)    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ,których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)–g) nie będą stanowić więcej niż 40% Uczestników Projektu tj. 26 UP. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)–g) łączna liczba os pracujących nie będzie stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej tj. 6 UP.


Na etapie wyłonienia Uczestników Projektu mogą zostać przyznane dodatkowe punkty premiujące za przynależność do poniżej wskazanych grup:
1)    kobiety – 3 punkty
2)    status osoby, która w wyniku pandemii COVID – 19 utraciła pracę – 5 punktów (w takim przypadku potencjalna Uczestniczka/ Uczestnik Projektu zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy bądź kserokopię świadectwa pracy)
3)    osoby deklarujące zatrudnienie dodatkowych pracowników w przeciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej – 2 punkty

Script logo